KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

İşbu Aydınlatma Metni ile Karnaval Media Group ve bağlı şirketleri olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde web sitemize üye olan siz değerli üyelerimizin; (i) hangi kişisel verilerini işlediğimizi, (ii) kişisel veri işleme amacımızı, (iii) kişisel verilerin kimlerle ve (iv) hangi amaçla aktarılacağı, (v) veri sorumlusu olarak bilgilerimiz, (vi) kişisel veri toplama yöntemlerimiz, (vii) kişisel veri toplamamızın hukuki sebepleri ile (viii) ilgili kişi/veri sahibi olarak haklarınız hususlarında aşağıda yer alan bilgilendirme ve aydınlatma yapılmaktadır.

 

TANIMLAR

Karnaval Media Group: Web sitesinin sahibi olan Karnaval Medya Labs İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. başta olmak üzere Karnaval Medya Group bünyesindeki grup şirketlerini,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Web Sitesi: https://karnaval.com/isortagim/ adresinde yer alan web sitesini,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

İlgili Kişi / Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen üye, abone, çevrimiçi ziyaretçi, fiziksel ziyaretçi, izleyici, dinleyici gibi gerçek kişiyi,

Sesli Reklam: Karnaval Media Group platformuna ait https://karnaval.com/isortagim/ isimli web sitesinde online rezervasyon yöntemi ile verilen dijital sesli reklam planlaması sistemini, tanımlamaktadır.

 İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Web Sitesi veya Mobil Uygulamaya üye olduğunuz takdirde aşağıdaki kişisel verileriniz Karnaval Media Group tarafından işlenebilecektir:

İletişim Bilgileri: Adres bilgileri, E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon numarası, vb.,

Kimlik Bilgileri: Ad soyad, Doğum tarihi, Doğum yeri, T.C kimlik numarası, vergi kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı ve pasaport vb. diğer bilgiler,

Anket Cevapları: Karnaval Media Group tarafından web sitesi dahilinde düzenlenen anket bilgisi ve anketlere verilen cevaplar,

Finansal Bilgiler: Karnaval Media Group’un kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin türüne göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler (örneğin; ücret),

Mesleki Deneyim Verisi: İlgili kişinin mesleği, tecrübesi, pozisyonu, görevi,

Diğer Veri: Sesli reklam projesine özel olarak hazırlanan teknik sorular, reklam inceleme sonucu, teklifler vb. bilgiler. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME İLKELERİ VE AMAÇLARI

KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen, (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, (iv) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede, sektörümüzde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz kapsamında; ilgili mevzuattaki yükümlülüklerimizden, sözleşmesel ilişkilerden ve meşru menfaatlerimizden kaynaklanan hukuki nedenlerle işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • Web sitelerimiz üzerinden verilen Sesli Reklam hizmetlerinin ifa edilmesi,
 • Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden sunduğumuz hizmetleri geliştirilmesi,
 • Elektronik posta, kısa mesaj (SMS) yoluyla veya anlık iletiler ile bülten gönderilmesi ya da bildirimlerde bulunulması,
 • Şikayetleri cevaplandırarak etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
 • İstek, öneri, şikâyet ve yardım talepleri kapsamında ilgili kişilerle iletişime geçilmesi,
 • Yasalara ve her türlü mevzuata uyumun sağlanması (5651 Sayılı Kanun vb.),
 • Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcıların sistem hareketlerinin loglanması,
 • Veri trafiği bilgilerinin kaydedilmesi,
 • Hukuka aykırı içeriklerin önlenmesi kapsamında gerekli hukuki tedbirleri alınması,
 • Üyelik kapsamında üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER

Kişisel verileriniz, Karnaval Media Group Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası kapsamında ve anılan Politika’ya uygun olarak, KVKK ve yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca gerektiğinde anonimleştirilerek grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerce ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; internet sitesi, çağrı merkezi, üyelik sözleşmesi, yazılı form ve beyanlar ve e-posta vasıtalarıyla fiziki ve/veya elektronik ortamda, toplanacak ve KVKK ve ilgili mevzuatta işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebilecektir

Karnaval Media Group tarafından kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda; kişisel verileriniz KVKK 5. Maddesi kapsamında, (i) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine veya (iv) açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme,
 • İşlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini istemeli
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Karnaval Media Group, başvurunuzda yer alan talepleri, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan Karnaval Media Group olarak KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi ve/veya kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak her türlü şikayetinizi aşağıda yer alan iletişim bilgilerine gönderebilir veya iletebilirsiniz:

 • Telefon: 0212 368 62 00
 • Adres: Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok. No:2 Aksoy Plaza İç Kapı No:51-52-53-54 Sarıyer/İstanbul
 • KEP Adresi: karnavalmedyalabs@hs03.kep.tr

 

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile başvuru konusunu başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile tarafımıza başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

 • Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
 • Noter vasıtasıyla bildirim,
 • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
 • Yukarıda bildirilen mail adresine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

Karnaval Media Group olarak web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızın yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup, çocuklara yönelik değildir. Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden yürütülen tüm faaliyetler arasından, yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetler ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabilir. Reşit olmayan kişiler (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ise ancak veli veya yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabilirler. Reşit olmayan kişilerin kişisel verilerini Karnaval Media Group ile paylaşması veli veya yasal temsilcisinin sorumluluğundadır.

Veli veya yasal temsilci olarak onayınız olmadan web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden bizimle paylaşılan verilere ilişkin olarak karnavalmedyalabs@hs03.kep.tr elektronik posta adresimizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

WEB SİTELERİMİZ VE MOBİL UYGULAMALAR ÜZERİNDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ WEB SİTELERİ VEYA UYGULAMALARA VERİLEN LİNKLER

Web sitelerimiz ve mobil uygulamalar üzerinden Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram gibi üçüncü kişi internet siteleri, mobil uygulama ve portallara link verilmektedir. Söz konusu internet sitesi ve uygulamaların kullanımı kapsamında toplanan kişisel verileriniz işbu Politikanın kapsamı dışındadır. Bu nedenle, üçüncü kişi internet siteleri ve mobil uygulamaların kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarının incelenmesini tavsiye ederiz.

ÇEREZLER

Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızın düzgün bir şekilde çalışmasına, kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanıcılara hizmet sunabilmemize ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine imkân sağlayan ve çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla da verileriniz toplanmaktadır. Çerez kullanmayı tercih etmezseniz tarayıcı ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bu durum internet sayfamızı kullanmanızda sorunlara neden olabilir. Çerez kullanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için www.aboutcookies.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

OTOMATİK OLARAK TOPLADIĞIMIZ DİĞER BİLGİLER

Kullandığımız donanım ve yazılım teknolojilerini ve sunduğumuz diğer hizmetleri geliştirmek, müşteri, kullanıcı ve ziyaretçilerimizin bireysel veya kurumsal talep ve ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan teknik problemleri gidermek ve altyapımızı denetlemek amacıyla size ilişkin kişisel veri toplayabiliriz. Örneğin, sunucularımız web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımıza erişen cihazların IP adresleri, eriştikleri sayfalar, ziyaret tarihleri ve tarayıcı türü ve dili gibi bazı bilgileri otomatik olarak saklamaktadır.

VERİ GÜVENLİĞİ

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra zafiyet tarama testleri, virüs koruma yazılımları ve ağ güvenliği sistemleri dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü teknik ve idari önlemi almaktayız.

Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanılan sistemler periyodik olarak güncellenmekte ve gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda birçok başka belgenin yanında Bilgi Güvenliği Politikasına ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardına uygun davranmakta ve ilgili risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Ayrıca, üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak, mevcut kişisel bilgi ve verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ya da bunlara erişilmesi halinde işbu hususu raporlamayı ve ilgili kişi ve makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

ELEKTRONİK İLETİLER

Sizlere bilgilendirme ve iletişim amaçları dahilinde gönderdiğimiz kısa mesaj (SMS), elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden ilgili mesajlarda yapılan yönlendirmeler ile çıkabilirsiniz.

KARNAVAL MEDIA GROUP